Publication Thumbnail
Forests

Khai thác gỗ trái phép quy mô nhỏ tại Việt Nam

View Publication

Bản tin chính sách này tổng hợp một số nghiên cứu điển hình. Mục đích của các nghiên cứu này là phân tích xem hoạt động khai thác gỗ trái phép
trong nước sẽ được hạn chế như thế nào nếu các chính sách của Việt Nam thúc đẩy quản trị rừng quan tâm đến phương thức quản lý và sử dụng rừng quy mô hộ gia đình, đồng thời cho phép cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ rừng. Để các
biện pháp ngăn chặn nạn khai thác gỗ trái phép phát huy được hiệu quả thì người dân địa phương phải được giao quyền hưởng dụng đất lâu dài, ổn
định để họ có thể thực sự hưởng lợi từ rừng. Bài học quan trọng này cần được cân nhắc trong
các Sáng kiến Tăng cường Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT) và Giảm phát thải từ Mất rừng và Suy
thoái rừng (REDD+) mà Chính phủ Việt Nam hiện đang thực hiện.