Publication Thumbnail
Communities

Đánh giá Tác động Nghèo đói để giảm thiểu rủi ro xã hội và đảm bảo kết quả của Hiệp định Đối tác Tự nguyện có lợi cho người nghèo

Bản tin Forest Trends số 4

By Michael Richards - Forest Trends
View Publication

Bản tin mô tả vai trò của việc Đánh giá Tác động Nghèo đói trong bối cảnh ký kết Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) giữa các nước sản xuất gỗ vùng nhiệt đới và Liên minh Châu Âu (EU). Việc đánh giá trước tác động nghèo đói có thể là một công cụ hữu hiệu để xây dựng, giám sát và quản lý khả năng thực thi hiệp định VPA. Bản tin giới thiệu một phương pháp Đánh giá Tác động Nghèo đói sẽ được Forest Trends thực hiện trong thời gian tới.