Publication Thumbnail
Biodiversity

Compensation Payments for Downsided Generated by Protected Areas

By Peter Pechacek, Guo Li, Junsheng Li, Wei Wang, Xiaopu Wy, Jing Xu
View Publication